Ethno Denmark 2010

A few snapshots from Ethno Denmark 2010.